INFORMACJA

Od lipca 2013 roku zgodnie z ustawą o z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2012r., poz. 391, z późn. zm.) funkcjonuje na terenie naszej gminy nowy system zbiórki odpadów komunalnych. Ustawa nakłada na gminy szereg obowiązków związanych z utrzymaniem czystości na ich terenie a także wskazuje obowiązki mieszkańców aby móc utrzymać czystość i porządek na terenie nieruchomości. Jednym z takich obowiązków jest wyposażenie nieruchomości w pojemnik do zbierania odpadów Art. 5.1. ust. 1 (Ustawa o z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2012r., poz. 391, z późn. zm.)

Czytaj więcej...

UWAGA

W związku z licznymi pytaniami rolników z terenu naszej gminy o zbiórkę folii rolniczej po kiszonkach informuję, iż tego rodzaju odpady nie są objęte zbiórką w ramach systemu zbiórki odpadów komunalnych. Tego typu odpady traktowane są jako odpady z produkcji rolnej, jednakże wychodząc naprzeciw problemowi informuję, że zgłosiła się firma zbierająca tego typu odpady od rolników. Firma zbiera folie rolnicze, worki po nawozach, stare BIG BAGI, sznurki i odbiera je bezpośrednio od rolnika po wcześniejszym ustaleniu ilości i terminu odbioru. Rolnicy chcący oddać w/w odpady powinni kontaktować się z firmą EKO TRZASK Krzysztof Trzaska, tel. 512 262 480

odpadyINFORMACJA
PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO „KOMES" Spółki z o.o. w Rypinie
świadczącego usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

W związku z licznymi pytaniami, uwagami mieszkańców dotyczącymi:

• nieodebrania odpadów z danej posesji
• nieterminowego odebrania odpadów

Czytaj więcej...

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) informujemy , że miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wąpielsk zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych RYPIN Sp. z o.o.

Puszcza Miejska 24

87-500 Rypin

odpadykomunalnyUWAGA!!

 ZMIANA ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH W MIEJSCOWOŚCI DŁUGIE II

Odpady zmieszane z miejscowości Długie II odbierane będą dnia 20 GRUDNIA 2013r.

 

Informacja w zakresie osiągania wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Poziomy recyklingu jaki musi osiągnąć Gmina Wąpielsk w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z zapisami art. 3b tej ustawy Gmina Wąpielsk jest zobowiązana do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów:

Czytaj więcej...

Podobnie jak w trzech poprzednich latach, Urząd Gminy w Wąpielsku przygotowuje wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dotację na demontaż, zbiór, transport i utylizację odpadów zawierających azbest, w tym eternit. Jeśli dotacja zostanie przyznana, zamierzamy przeznaczyć ją na zadania realizowane na obiektach będących własnością osób fizycznych, jednostek sektora finansów publicznych, kościołów oraz wspólnot.

Czytaj więcej...

Uchwałą Rady Gminy nr XXIII/97/12 została wybrana metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość tej opłaty, a także stawki opłaty za pojemnik.

Czytaj więcej...

Co to jest Punkt Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych?

Jest to miejsce na terenie gminy do którego każdy mieszkaniec może dostarczyć bezpłatnie odpady komunalne tzw. problemowe. Punkt Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych znajduje się w Radzikach Dużych. PSZOK w Radzikach Dużych prowadzony jest przez Zakład Utylizacji Odpadów „EKODUET” Stanisław Federowicz, Radziki Duże 1, 87-337 Wąpielsk

Czytaj więcej...

Na terenie gminy Wąpielsk odpady w okresie od 1 lipca 2013r. do 31 grudnia 2014r. odbierane są przez Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Komunalne ”KOMES” Sp. z o.o. ul. E .Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin; i partner konsorcjum Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN” Sp. z o.o. Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin. Oferta złożona w przeprowadzonym przetargu nieograniczonym okazała się ofertą najkorzystniejszą spełniającą wszystkie wymogi przetargu.

Adres strony Wykonawcy:

http://www.bip.pkkomes.pl/

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wąpielsk

Czytaj więcej...

Odwiedza nas 1 gość oraz 0 użytkowników.