Uchwała nr XXVI/122/13Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 26 marca 2013

http://www.bip.wapielsk.eu/?app=uchwaly&nid=1187

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXVII/124/13Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 18 kwietnia 2013
http://www.bip.wapielsk.eu/?app=uchwaly&nid=1196
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąpielsk.

Uchwała nr XXIII/97/12Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 14 grudnia 2012
http://www.bip.wapielsk.eu/?app=uchwaly&nid=1114
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Uchwała nr XXIII/98/12Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 14 grudnia 2012
http://www.bip.wapielsk.eu/?app=uchwaly&nid=1115
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XXIII/99/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 14 grudnia 2012
http://www.bip.wapielsk.eu/?app=uchwaly&nid=1116
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Uchwała nr XXIII/100/12Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 14 grudnia 2012
http://www.bip.wapielsk.eu/?app=uchwaly&nid=1117
w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Uchwała nr XXIII/102/12Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 14 grudnia 2012
http://www.bip.wapielsk.eu/?app=uchwaly&nid=1119
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach     http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/391/1

Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.