Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku

Kierownik ośrodka - Jolanta Szczepańska
tel. (0 56)4938321 w.43

Pracownicy socjalni:  Hanna Czaja, Katarzyna Meler

tel. (056) 4938321 w.49

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00 z wyjątkiem wtorku - od 8.00-16.00

Pracownicy socjalni przyjmują od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 10.30
Siedziba: Budynek GOPS

GOPS realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r (Dz. U. Nr 64, poz.593 z 2004 r.). Pomoc udzielana jest w formie finansowej, rzeczowej i socjalnej na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;
11) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461 zł,
2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł,
3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie - przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z w/w powodów

ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ:

1) przyznawanie zasiłków stałych:
- Wymagane dokumenty:
- podanie o pomoc w formie zasiłku stałego
- orzeczenie o niepełnosprawności zaliczające dziecko do osób niepełnosprawnych z Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
- oświadczenie osoby sprawującej bezpośrednią i stałą opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym o nie osiąganiu dochodów z tytułu zatrudnienia bądż pobieraniu emerytury lub renty
- zaświadczenie o zarobkach netto osób pracujących w rodzinie
- zaświadczenie o zarobkach netto osób odbywający praktykę do zawodu
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku lub zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku
- ostatnie odcinki od rent lub emerytur od osób pobierających świadczenia w rodzinie
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania działalności gospodarczej i oświadczenie o ostatnich dochodach uzyskanych z działalności gospodarczej
- oświadczenie o stanie majątkowym.

2) przyznawanie zasiłków okresowych
- Wymagane dokumenty:
- podanie o pomoc
- zaświadczenie o zarobkach netto osób pracujących
- zaświadczenie o zarobkach netto osób odbywający praktykę do zawodu
- zaświadczenie lekarskie od specjalisty w przypadku choroby lub pozostania pod stałą opieka lekarską
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku lub zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku
- ostatnie odcinki od rent lub emerytur od osób pobierających świadczenia
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania działalności gospodarczej i oświadczenie o ostatnich dochodach uzyskanych z działalności gospodarczej
- oświadczenie o stanie majątkowym.

3) przyznawanie zasiłków celowych i specjalnych celowych (jednorazowych)
- wymagane dokumenty:
- podanie o pomoc
- zaświadczenie o zarobkach netto osób pracujących
- zaświadczenie o zarobkach netto osób odbywający praktykę do zawodu
- zaświadczenie lekarskie od specjalisty w przypadku choroby lub pozostania pod stałą opieka lekarską
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku lub zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku
- ostatnie odcinki od rent lub emerytur od osób pobierających świadczenia
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania działalności gospodarczej i oświadczenie o ostatnich dochodach uzyskanych z działalności gospodarczej
- ostatni odcinek od zasądzonych alimentów
- oświadczenie o stanie majątkowym.

4) udzielanie posiłku osobom, które własnym staraniem nie są w stanie go sobie zapewnić:
- wymagane dokumenty:
- podanie o pomoc
- zaświadczenie o zarobkach netto osób pracujących
- zaświadczenie o zarobkach netto osób odbywających praktykę do zawodu
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku lub zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych
- ostatnie odcinki od rent lub emerytur od osób pobierających świadczenia
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania działalności gospodarczej i oświadczenie o ostatnich dochodach uzyskanych z działalności gospodarczej
- ostatni odcinek od zasądzonych alimentów
- oświadczenie o stanie majątkowym.

5) pomoc w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania:
- wymagane dokumenty:
- podanie o świadczenie usług opiekuńczych
- zaświadczenie o zarobkach netto osób pracujących w rodzinie
- zaświadczenie o zarobkach netto osób odbywający praktykę do zawodu
- zaświadczenie lekarskie od specjalisty w przypadku choroby lub pozostania pod stałą opieką lekarską, stwierdzające potrzebę udzielenia usług opiekuńczych
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku lub zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku
- ostatnie odcinki od rent lub emerytur od osób pobierających świadczenia
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania działalności gospodarczej i oświadczenie o ostatnich dochodach uzyskanych z działalności gospodarczej
- oświadczenie o stanie majątkowym.

6) zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądż innych ustaw:
- wymagane zaświadczenia zgodnie z programem rządowym.

7) praca socjalna i poradnictwo specjalistyczne

Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej są wydawane w formie pisemnej.

Tryb odwoławczy:
- od decyzji kierownika GOPS przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem kierownika GOPS w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.