SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY WĄPIELSK

W związku z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) od dnia 1 lipca 2013 roku Gmina stała się odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Wąpielsk.

Główne obowiązki nałożone ustawą na Gminę to:

– przygotowanie i przeprowadzenie przetargu w wyniku, którego zostanie wyłoniany przedsiębiorca , którego zadaniem będzie odbieranie i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości

przygotowanie i wprowadzenie w życie uchwał regulujących sprawy terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbioru odpadów z terenu gminy, wzoru deklaracji o wysokości opłaty za odpady a także uchwalenie nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do którego każdy mieszkaniec będzie mógł dostarczyć odpady tzw. problemowe

– ograniczenie w roku 2013 o 50% masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, która przekazywana jest na składowisko oraz do roku 2020 wykazania, że zbierane jest selektywnie i przekazywane do recyklingu co najmniej 50% powstających odpadów z papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Nowe obowiązki dla właścicieli nieruchomości:

  złożenie deklaracji o wysokości opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami

  dokonywanie opłat na rzecz gminy za odbiór i gospodarowanie odpadami

   wyposażenie nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane

Celem nowej ustawy jest uporządkowanie gospodarki odpadami oraz osiągnięcie poziomów recyklingu narzuconych przez Unię Europejską co przekładało będzie się na ochronę środowiska.

Prosimy mieszkańców o segregację odpadów co w efekcie skutkowało będzie osiągnięciem odpowiednich poziomów odzysku odpadów opakowaniowych w wyniku czego nie będzie potrzeby zwiększania opłat za odpady a jeśli będzie to możliwe opłaty mogą ulec zmniejszeniu.

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.