INFORMACJA

Od lipca 2013 roku zgodnie z ustawą o z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2012r., poz. 391, z późn. zm.) funkcjonuje na terenie naszej gminy nowy system zbiórki odpadów komunalnych. Ustawa nakłada na gminy szereg obowiązków związanych z utrzymaniem czystości na ich terenie a także wskazuje obowiązki mieszkańców aby móc utrzymać czystość i porządek na terenie nieruchomości. Jednym z takich obowiązków jest wyposażenie nieruchomości w pojemnik do zbierania odpadów Art. 5.1. ust. 1 (Ustawa o z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2012r., poz. 391, z późn. zm.)

Po 10 miesiącach funkcjonowania systemu w naszej gminie znaczna większość mieszkańców wyposażyła swoje nieruchomości w odpowiednie kosze na odpady jednak okazuje się, że część właścicieli nieruchomości pomimo informacji ze strony urzędu o takim obowiązku do dnia dzisiejszego obowiązku nie dopełniła. Rozumiejąc czasem trudną sytuację materialną niektórych mieszkańców i brak środków na zakup takiego pojemnika, firma wywozowa umożliwiła dzierżawę pojemników na odpady gdzie koszt miesięczny dzierżawy jest w granicach 6 zł. Pomimo tego nadal istnieją nieruchomości gdzie brak jest kosza na odpady.

W związku z tym w miesiącu maju funkcjonariusze policji przeprowadzą kontrolę takich nieruchomości i podejmą odpowiednie działania w celu wyegzekwowania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń a także w związku z art. 117 k.w. kara grzywny wynosi min. 100 zł.

W przypadku dalszego uchylania się od obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemnik sprawa może zostać skierowana do sądu a co za tym idzie koszty będą wyższe. Bezzasadnym więc jest uchylanie się od obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemnik na odpady. Zwracamy jednocześnie uwagę, że kontroli będą podlegać także nieruchomości na których zalegają odpady z kilku lat i nie jest przestrzegany obowiązek utrzymania czystości i porządku w ich obrębie.


Henryk Kowalski
Wójt Gminy Wąpielsk

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.