Z informacji uzyskanych od firmy odbierającej odpady z terenu gminy wynika, że część gospodarstw domowych oddaje odpady NIEPRAWIDŁOWO POSEGREGOWANE. Ma to także swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniach firmy, z których wynika, że po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu odpadów zmieszanych odzyskano znaczne ilości odpadów opakowaniowych.

W związku z powyższym informujemy, iż w przypadku stwierdzenia przez firmę odbierającą odpady z worków na tworzywa sztuczne i metal, papier, szkło oraz pojemników na odpady zmieszane, odpadów innych niż te, które powinny się w nich znajdować, Wójt Gminy Wąpielsk zmuszony będzie na podstawie art. 9f ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), naliczyć opłatę jak za odbiór odpadów gromadzonych w sposób nieselektywny.

Do najczęstszych błędów przy segregacji należą:
1. W pojemnikach na odpady zmieszane, znajdują się odpady podlegające segregacji m. in. butelki pet, opakowania tetrapak, opakowania kartonowe, opakowania po margarynie, jogurtach, gazetki papierowe itp.

2. W workach do odpadów segregowanych znajdują się odpady inne niż wymienione na workach.

3. Brak pojemników na odpady zmieszane lub ich niewystarczająca pojemność do ilości wytworzonych odpadów ( część odpadów zmieszanych wystawianych jest w workach)

Zgodnie z art. 6 m ust.2 oraz art. 6 q ust 3 u.u.c.p.g, przypominamy także o obowiązku składania korekty deklaracji „śmieciowej" w przypadku zmiany danych, które są podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. urodzenie dziecka, śmierć domownika, zmiana miejsca zamieszkania).

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.