Zgodnie z założeniami wprowadzonej w 2013 rewolucji śmieciowej gminy zostały zobowiązane do zmniejszania ilości odpadów zmieszanych a zwiększania ilości odpadów przygotowanych do ponownego wykorzystania i recyklingu takich jak: szkło, papier, metal, tworzywa sztuczne, odpady budowlane i rozbiórkowe.

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzywa sztucznego i szkła to 34,31 %. Na osiągnięty poziom wpływ miała większa ilość zebranych odpadów opakowaniowych oraz zmniejszona średnia wojewódzka masa wytworzenia odpadów komunalnych(kg/os/rok). Pomimo osiągniętego poziomu recyklingu mieszkańcy gminy muszą przyłożyć większą uwagę do prawidłowego sortowania odpadów w domach gdyż gmina zobowiązana jest do 2020 roku osiągnąć poziom 50 % recyklingu i przygotowania do ponownego użycia.
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wyniósł 100%. Zebrany w gminie gruz oraz odpady rozbiórkowe w 100% zostały poddane recyklingowi.

W 2014 roku gmina osiągnęła poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. i wyniósł on 0%

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty przez Gminę Wąpielsk

8,06

23,11

34,31

           

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Poziom osiągnięty przez Gminę Wąpielsk

-

100

100

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok

2012

16 lipca 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 lipca 2020

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. [%]

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty przez Gminę Wąpielsk

21,9

29,8

0

           

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.