Wójt Gminy Wąpielsk ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Wąpielsk.

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Wąpielsku, 87-337 Wapielsk

2. Określenie stanowiska: Sekretarz Gminy Wąpielsk – praca w pełnym wymiarze czasu pracy

3. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

1) Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane administracyjne lub prawnicze,
b) staż pracy: co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz.1202), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w cytowanym art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
c) obywatelstwo polskie,
d) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
e) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) nieposzlakowana opinia,
g) stan zdrowia umożliwiający pełnienie obowiązków na ww. stanowisku,
h) znajomość regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz innych ustaw z nim związanych.

2) Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność zarządzania i zdolności organizacyjne,
b) zdolność podejmowania decyzji,
c) umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
d) dyspozycyjność, kreatywność, samodzielność,
e) umiejętność analitycznego myślenia, koncentracji oraz pracy pod presją czasu,
f) wysoka kultura osobista.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Sekretarza Gminy Wąpielsk:

a) Sekretarz Gminy zapewnia sprawne funkcjonowanie oraz organizację pracy Urzędu, kieruje Referatem organizacyjnym, przy pomocy którego realizuje zadania jemu przypisane oraz odpowiada za sprawy związane z funkcjonowaniem urzędu,
b) organizacja właściwej pracy komórek organizacyjnych Urzędu,
c) prowadzenie zbiorów przepisów gminnych oraz sporządzanie ich projektów,
d) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu Gminy,
e) nadzór nad przestrzeganiem Instrukcji Kancelaryjnej, Rejestru Kancelaryjnego w Urzędzie oraz archiwizowaniem akt wytworzonych w Urzędzie;
f) podejmowanie działań w celu przestrzegania i stosowania w Urzędzie obowiązujących regulacji prawnych, polityki zatrudnienia i zarządzania zasobami ludzkimi ustanowionych przez Wójta, ochrony informacji niejawnych, zasad przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,
g) opracowywanie w porozumieniu z kierownikami referatów zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu i ich bieżąca aktualizacja,
h) wykonywanie zadań urzędnika wyborczego,
i) wykonywanie zadań związanych z informatyzacją Urzędu pełniąc obowiązki administratora systemu,
j) przygotowywanie i przeprowadzanie ocen kwalifikacyjnych kierowników referatów i kierowników jednostek organizacyjnych,
k) przygotowywanie procedur konkursowych oraz ich przeprowadzanie na zwolnione w Urzędzie stanowiska pracy,
l) załatwianie spraw indywidualnych z zakresu zadań Wójta wynikających z udzielonego upoważnienia,
m) dbałość o wygląd lokali biurowych oraz budynku Urzędu Gminy i jego otoczenia,
n) prowadzenie spraw bhp i ppoż;
o) analiza i opiniowanie projektów porozumień dotyczących przejmowania przez Gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i samorządowej;
p) koordynowanie prac i zamierzeń związanych z udziałem Gminy w związkach i porozumieniach międzygminnych;
q) nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych organów gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
r) opracowywanie zakresów czynności oraz odpowiedzialności kierowników referatów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy;
s) sprawowanie w imieniu Wójta kontroli wewnętrznych, w tym także kontroli doraźnych;
t) wykonywanie nadzoru nad realizacją wniosków pokontrolnych z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie, nad udzielaniem odpowiedzi na skargi i wnioski oraz zapytania i interpelacje radnych,
u) pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. zarządzania jakością w Urzędzie Gminy.

4a. Informacja o warunkach pracy:

1) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
2) pełny wymiar czasu pracy,
3) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
4) obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

4b. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu wrześniu 2015 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Wąpielsk, w rozumienie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum vitae,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5) kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających 4-letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej 2-letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej 4-letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
6) kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy itp.),
7) kandydaci chcący skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, zobowiązani są do złożenia wraz z w/w dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
8) kopia dowodu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
9) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
11) oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
12) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku Sekretarza Gminy,
13) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

6. Dodatkowe informacje:

1) kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
2) list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)".

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Aplikację można przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Wąpielsku. Oferty przesyłane pocztą oraz składane w Urzędzie Gminy muszą zawierać dopisek na kopercie: „Oferta na stanowisko Sekretarza Gminy Wąpielsk"
Termin składania i przesyłania ofert: od dnia 13.10.2015 r. do dnia 26.10.2015 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Gminy w Wąpielsku). Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wąpielsk oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Wąpielsku.

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.