kwalifikacja 2016

W dniu 23.03.2016 r. przy ul. Dworcowej 9 w Rypinie (siedziba Zespołu Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej) zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla osób z gminy Wąpielsk.

W tym roku wezwania otrzyma 31 mężczyzn, którzy ukończą w tym roku 19 lat oraz 3 mężczyzn z roczników 1993-1996.

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawiają:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowe w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,

 • dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,

 • aktualną fotografię o wym. 3 cm x 4 cm (bez nakrycia głowy),

 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2016 r. podlegają osoby:

 • mężczyźni urodzeni w 1997 r.;

 • mężczyźni urodzeni w latach 1992-1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

 • osoby urodzone w latach 1995/1996, które:

 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane, ze względu na stan zdrowia, za zdolne do czynnej służby wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, jeżeli nie zostały przeniesione do rezerwy;
 • kobiety urodzone w latach 1992-1996, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej

 • osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązane są zawiadomić o tym burmistrza (prezydenta miasta), wójta właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, najpóźniej w dniu, w którym były obowiązane stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa.

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A", „B" lub „D" do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E") - nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt,, burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Informacji na temat kwalifikacji wojskowej udziela pracownik ds. obronnych pod numerem tel. 56 4938321 lub 730802739.

 

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.