Rada Gminy Wąpielsk na sesji w dniu 6 czerwca br. - po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r., opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej – udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Wąpielsk Henrykowi Kowalskiemu. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przewodniczący Rady Gminy - Grzesław Listkowski, w imieniu radnych i sołtysów, podziękował Wójtowi za wzorowe wykonanie budżetu i wręczył wiązankę kwiatów.

Wójt Henryk Kowalski w swoim wystąpieniu powiedział, że jest to 22 absolutorium w jego pracy w samorządzie, w tym 17 w Wąpielsku. Wójt podziękował za współpracę pracownikom Urzędu Gminy, zwłaszcza Skarbnikowi i Sekretarzowi oraz radnym i sołtysom. Jak podkreślił, absolutorium za wykonanie budżetu gminy udziela się wójtowi, ale jest to efekt współpracy wielu ludzi.

 

 

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.